برنامه ترمیک فوق فشرده SIC (شنبه تا چهارشنبه )

تقویم دوره :

 

شهریه دوره :

سطح مقدماتی :  1.690.000 ریال

سطح میانی     :  2.200.000 ریال

سطح پیشرفته  : 2.970.000 ریال