معرفی IELTS:

درعرصه ارتباطات بین المللی ومبادلات علمی آشنایی با زبان انگلیسی درکناردیگرمعیارها،ازعوامل کلیدی قلمداد می شود. معیارتشخیص مراکزتصمیم گیری درحوزه های امورتحصیلی ومهاجرت،امتحاناتی ازقبیل  IELTS ,TOEFL ,CAE هستند.دراین میان امتحان IELTS ازمیزان اعتباربالاتری برخورداربوده و معتبرترین وپذیرفته شده ترین این مدارک است.

از آنجائی که مدرک IELTS برای اهداف متقاوتی استفاده می شود، این امتحان در 2 بخش Academic   و  General طراحی وبرگزارمی شود، اما محتوای این دوبخش تفاوت بنیادی با یکدیگر ندارند. هرچهار مهارت اصلی Listening,Reading,Writing,Speaking دراین امتحان سنجیده شده و هریک نمره جداگانه دارد.

درایران یکی از مشکلات درراه آمادگی برای آزمون IELTS  توقع توفیق دراین آزمون بدون گذراندن دوره های عمومی وتسلط برآن است. ما در بیان سلیس، با شناسایی این مشکل سعی درمرتفع کردن آن داریم ، بدین ترتیب که نظام آموزشی عمومی ما با پایه قراردادن امتحانات عمومی کمبریج به شکل غیرمستقیم همواره علاوه برآموزش زبان مهارتهای تست زنی رانیز درزبان آموزان این مرکزفراهم می کند. بدین ترتیب فرا گیران ما، درمقایسه با فراگیران دیگرمراکز، ازآمادگی ضمنی بالاتری برای شرکت درامتحاناتی نظیر IELTS برخوردارهستند. همه زبان آموزان درنهایت جهت اثبات توانایی خود نیازبه شرکت درآزمون وارائه مدرک هستند.

دردوره های IELTS ما نیز پیگیری شده وکلاسهای IELTS ما به صورت ترمیک ودر دو قالب عادی و فشرده تدوین شده و برگزار می گردند. کلاسهای فشرده ما درطی زمان 8/5 ماه نمره یIELTS شما رااز4 به 7/5 می رساند.این زمان دردوره های عادی حدود 12 ماه خواهد بود.دربرنامه های IELTS ،مجموعه کتاب های Complete تدریس می شوندکه توسط دانشگاه کمبریج ، متولی طراحی وبرگزاری آزمون IELTS در دنیا تدوین شده است

IELTS Regular

کلیه فراگیرانی که تمایل به شرکت در دوره های مهارتی آزمون IELTS دارند می توانند بصورت سه ماه بصورت عادی و دو ماه بصورت فشرده در کلاس های مرکز آموزش یبان سلیس به شرح ذیل شرکت نمایند .

IELTS Exam